Åpenhetsloven

Redegjørelse om Herdas implementering av Åpenhetsloven

Herda Totalentreprenør AS har plikt til å offentliggjøre en redegjørelse for foretatte aktsomhetsvurderinger under åpenhetsloven. Det fremkommer nedenfor.

Vår virksomhet er en totalentreprenør som hovedsakelig inngår prosjekterings- og tilvirkningskontrakter med fagentreprenører eller rådgivere. Kontrakter vurderes og tildeles for hvert enkeltstående prosjekt etter anbudsrunde og i tråd med bedriftens gjeldende retningslinjer.


For gjennomføring av bestemmelsene i åpenhetsloven har vi basert oss på en aktsomhetsvurdering av den enkelte leverandør, hvor vi har viet særlig fokus til å vurdere risiko for brudd på menneskerettigheter eller sentrale arbeidsrettsbestemmelser ut fra tre forhold. Det første forholdet er forretningsstedet til den aktuelle leverandør. Det andre forholdet er prosessen for leveransen til den enkelte leverandør. Det siste punktet er produktet den enkelte leverandør leverer. Parameterne er avsjekket med Fairplay Bygg Rogaland for å sørge for at de er mest mulig treffsikre ut fra formålet.


Internt har alle som inngår kontrakter en forpliktelse til å kontrollere at en aktsomhetsvurdering av den aktuelle leverandøren er gjort i løpet av de siste seks månedene før kontrakt inngås eller at slik aktsomhetsvurdering gjøres i samråd med vår ansvarlig for implementering og gjennomføring av bestemmelsene i åpenhetsloven. I tillegg besørger vi før kontrahering at våre leverandører har gjort tilsvarende kartlegging av sitt leverandørledd om de er forpliktet til dette, relevante varslingsregler ved avdekking av avvik og sanksjonsregler i tilfeller av brudd.


Ved implementering er det søkt gjort et kompetanseløft knyttet til formålet med åpenhetsloven, og hvordan vi skal følge opp og etterleve dette. Dette skal gjøre dem både motivert for og i stand til å overvåke at våre leverandører overholder menneskerettigheter og sentrale arbeidsrettsbestemmelser innenfor Herdas nedslagsfelt. Eventuelle avvik rapporteres til ledelsen og/eller virksomhetens ansvarlige for implementering og gjennomføring av åpenhetsloven.


Ledelsen, ansvarlig for implementering og gjennomføring av åpenhetsloven i virksomheten og sentrale prosjektansatte på det enkelte prosjekt skal minst halvårlig gjøre en revisjon av aktsomhetsvurderingene foretatt av våre leverandører i det enkelte prosjekt.


Ved oppfølgingsspørsmål eller ønske om ytterligere informasjon om Herdas arbeid med gjennomføring av åpenhetsloven kan henvendelse rettes til post@herda.no